Tisková zpráva

Starosta Podolí u Brna ustál hlasování o odvolání

Tisková zpráva ze dne 6. 5. 2021

Zastupitelé obce Podolí u Brna svolali dne 5. 5. 2021 mimořádné zastupitelstvo se třemi body programu. Zásadním pro další chod obce byl bod „odvolání starosty“. Zastupitelům se nelíbí postup starosty při prodeji obecního pozemku, prosazování masivní výstavby v obci a liknavost při pořizování nového územního plánu. Stěžejním bodem odvolání starosty byla skutečnost, že chování starosty obce je v rozporu se slibem zastupitele, který zní: “Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.” Dle zastupitelů je v přímém rozporu se slibem v prvé řadě prodej obecního pozemku společnosti Kaláb na podzim loňského roku. Starosta obce od ledna 2020 oslovoval bez pověření zastupitelstva vlastníky pozemků v průmyslové zóně v katastru obce Podolí u Brna a přesvědčoval je, aby prodali své pozemky společnosti Kaláb, která slíbila obci za tuto činnost dar ve výši 1,5 mil. Kč. Starosta dle názorů zastupitelů tímto postupem znemožnil transparentní soutěž a diskvalifikoval případné zájemce o koupi obecního pozemku v této průmyslové zóně. „Starosta má jednat v zájmu obce, ne realizovat záměr společnosti Kaláb na vybudování hal v průmyslové zóně. Starosta svým jednáním jednoznačně zvýhodnil společnost Kaláb. Když se objevil druhý zájemce o obecní pozemek s nabízenou vyšší cenou, obratem připočetl starosta přislíbený dar do kupní ceny firmy Kaláb a tím druhého zájemce vyřadil,“ říká zastupitel za Podolí Radek Hůrka. Přislíbený dar ve výši 1,5 mil. Kč. byl skutečně do kupní ceny započten, čímž nabízená cena vyrostla na 3722,- Kč/m². Druhý zájemce přímo na zastupitelstvu žádal čas na rozmyšlenou, aby na nečekaně navýšenou cenu reagoval, a současně někteří zastupitelé navrhovali s prodejem vyčkat. Starosta si však bez hlasování o přestávce vzal „své“ zastupitele Za Podolí u Brna do vedlejší místnosti, po přibližně pěti minutách se vrátili a prodej pozemku firmě Kaláb jednomyslně odsouhlasili. „To musíte vidět na vlastní oči. Drtivá většina občanů ani netuší, co se v Podolí děje. Nikdy jsem nic takového nezažil. Od té doby chodím na každé zastupitelstvo,“ doplňuje Marek Horák, občan Podolí. Druhým bodem, který zastupitelé starostovi vytýkali, je liknavost při pořizování nového územního plánu. Dle zastupitelů starosta v průběhu sedmi let v zásadě nekonal, ač byl trvale upozorňován na kritické kapacity na úřadech i dlouhé lhůty projednávání. Ani snahy o pověření jiného zastupitele se nesetkaly s úspěchem. Starosta chtěl být (a stále je) pověřeným zastupitelem pro nový územní plán. Na jednání zastupitelstva 19. 4. 2021 starosta sám prohlásil, že harmonogram je napnutý a případné opakované veřejné projednání se ve stanovené lhůtě nestihne. Opakované veřejné projednání je přitom naprosto běžné. „Kladli jsme si otázku, proč starosta dlouhodobě nepracuje na územním plánu. Zjistili jsme, že čtyři stavební lokality při dřívějším projednávání nového územního plánu nezískaly potřebné stanovisko orgánu ochrany přírody k vynětí ze zemědělského půdního fondu. Tyto lokality by mohly být v novém územním plánu nestavební, zůstala by orná půda. Jednou z lokalit je také lokalita Nad paloukem, kde starosta v současnosti prosazuje masivní výstavbu. Osobně mám silný dojem, že starosta záměrně blokoval pořízení nového územního plánu tak, aby se v lokalitě Nad paloukem mohlo stavět co nejdéle podle stávajícího územního plánu,“ říká bývalý zastupitel Ivo Sedláček, pracující v investiční výstavbě. Třetím zásadním bodem odvolání starosty bylo prosazování masivní výstavby v lokalitě Nad paloukem. Na ploše 9,1 ha by mělo dle starosty a developera vyrůst 95 rodinných domů. Jedná se o více než 20% nárůst obyvatel obce. „Starosta obce manipuluje data ohledně platné územní studie na 48 domů a lže o významu plánovací smlouvy. Opakováním, že se s developerem musíme dohodnout, jinak si bude stavět, co chce, staví obec do slabé pozice. Občané, kteří si v problematice nejsou jistí, pak mají dojem, že jsme developerovi vydáni napospas,“ říká Radek Boček, zastupitel obce. Mimořádné zastupitelstvo trvalo necelé dvě hodiny. Starosta na dotazy zastupitelů a veřejnosti v zásadě vůbec nereagoval a vytrvale na vše odpovídal, že se k tématu již vyjádřil. Starostův postoj „nic nevysvětlovat“ byl po celé zastupitelstvo neměnný i přes mimořádnou účast veřejnosti. Ani apely na sdělení alespoň nosných myšlenek jeho chování nebyly vyslyšeny. Hlasování o každém bodu proběhlo jednoznačně s převahou starostových zastupitelů. Místostarosta Roman Vlasák, Jindřiška Jílková, Richard Sýkora a Zdeněk Přikryl za celé jednání zastupitelstva nepromluvili, přestože k tomu byli opakovaně vyzýváni občany. Při hlasování drželi jednotnou linii podpory starostovi. Jediný, který z uskupení Za Podolí hovořil byl Stanislav Koukal, který apeloval na zdrženlivost a vyčkání věcí budoucích. „Celé to připomínalo spíše loutkové divadlo. Zastupitelstvo je slabé. Nejlepší řešení by byla rezignace všech zastupitelů. To by vedlo k omezení pravomocí zastupitelstva obce a starosta obce by musel požádat krajský úřad Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb. V těch by se rozhodlo, zda má starosta důvěru občanů nebo by nesl politickou odpovědnost za své kroky,“ doplňuje Michaela Hnilicová, zastupitelka. Vysoká účast na mimořádném zastupitelstvu potvrdila, že mezi občany roste zájem o dění v obci a uvědomují si závažnost situace. Na jednání zastupitelstva se snad poprvé objevily transparenty odmítající postup obce. Jednotlivá vystoupení řečníků byla odměňována bouřlivým potleskem. „Ačkoliv nejsem starosta, musel jsem na konci vstát a poděkovat občanům, za to, že přišli. Když jsem se rozhlédl, odečetl obchodní partnery developera a přímé zaměstnance obce, na které má starosta vliv, zbyla naprostá převaha lidí, kteří mají o Podolí nezištný zájem a myslí na budoucnost,“ uzavírá Ivo Sedláček, jeden z častých řečníků na zasedání.

Nyní v obci netrpělivě očekáváme veřejnou prezentaci developera, která byla nově ohlášena na 17. 5. 2021. Právní zástupce developera však na jednání zastupitelstva oznámil, že po ekonomické stránce si nedokážou představit méně než 95 domů. Vše nasvědčuje tomu, že k dalším názorovým střetům mezi občany obce, zastupiteli Za Podolí u Brna a developerem teprve dojde.