Informace k výstavbě v lokalitě Nad paloukem

Vážení spoluobčané,

připravili jsme pro Vás souhrn informací k výstavbě v lokalitě Nad paloukem, které jsme rozdělili do tří bloků: dopad výstavby na obec, Možnosti obce hájit své zájmy a Referendum. Že masivní výstavba není pro obec dobrým řešením, cítí asi mnozí z nás. Vedení obce ale zdůrazňuje zejména potenciální výhody plánované výstavby. My bychom rádi upozornili na problematické body s cílem vyvolat o nich diskusi.  Věříme, že doplnění informací přispěje při vašem rozhodování v rámci referenda.

Dopad výstavby na obec Podolí

V tomto bloku se detailně zaměříme na skutečné dopady výstavby na občany a obec Podolí. Zatímco vedení obce představuje smlouvu s vynikajícími benefity, my vnímáme, že mnohé výhody skutečnými benefity vlastně nejsou.

 • Smlouva není výhodnější pro obec než pro developera. Obec získá pozemky, které nepotřebuje, komunikace, které bude muset udržovat, sad a rezervu u hřbitova. Bude muset vybudovat školku (cena stavby 30 – 40 mil Kč dle stávajících cen), postavit novou jídelnu (zatím nebylo oceněno), zaměstnat více zaměstnanců pro údržbu, nakoupit další stroje a nářadí, platit úroky z úvěru.
 • Napojení dopravní a technické infrastruktury bude tam, kde jej obec bude chtít a vyžadovat. Obce vlastní klíčové pozemky, je vlastníkem dešťové kanalizace, je členem svazku vlastnícího splaškovou kanalizaci. Inženýrské sítě budou tam, kde je obec bude chtít a potřebovat.
 • Není pravdou, že developer bude muset stavět dle stávající studie na 48 domů komunikace a sítě tak, jak je nechceme. Odchýlení od územní studie je možné, pouze když je toto odchýlení nutno řádně odůvodnit a popsat vztah navrhovaného řešení k veřejným zájmům a k cílům a úkolům územního plánování stanovených v § 18 a § 19 stavebního zákona. Věříme, že v našem případě je odchýlení dopravní a technické infrastruktury od platné územní studie i územního plánu snadno odůvodnitelné a přijatelné, což obec může v rámci územního řízení legitimně vyžadovat.
 • Etapizace výstavby je výhodou? Sedm let stavební zátěže z masivní výstavby proti rychlé zástavbě menším počtem domů?
 • Závazek vybudování ýstavby pouze  jedné bytové jednotky v domě je obtížně vymahatelný. Rodinný dům (dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.) může mít maximálně 3 samostatné bytové jednotky, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
 • Vymezení veřejných prostranství je povinnost, nikoliv výhoda. Developer musí na veřejná prostranství (komunikace se nepočítají) vymezit 1000 m² na 2 ha (povinné vymezování veřejných prostranství dle §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb.) V našem případě tedy cca 4500 m², což v podstatě odpovídá “benefitům” v rámci předávaných pozemků.
 • Kompenzace zdaleka neodpovídají nákladům obce a dlouhodobě nic nepřinášejí. Roční daňový výnos na obyvatele je cca 15 tis. Kč. Po třech letech a čtyřech měsících bude jednorázový příspěvek 50.000 Kč za každého nového a nepřihlášeného občana „vyčerpán“ a my, tak jako tak, zůstaneme v rámci domů „bez přihlášených občanů“ ve finanční ztrátě.
 • Nedostatečná výše finančního zajištění výstavby developerem. Navrhovali jsme výrazně vyšší zajištění. K finalizaci smlouvy jsme nebyli přizváni a naše požadavky nebyly vyslyšeny. Sjednané sankce nepovažujeme adekvátní rozsahu výstavby a dopadům na obec.
 • Developer zaplatí sankci jen 500 tis. Kč za překročený počet domů nad 95. Developerovi se vyplatí stavět co nejvíce domů (zisk na jednom domě je vyšší než sankce).
 • Obec čelí sankci až 10 mil., pokud nebude součinná. Reálně hrozí, že pokud se obec developerovi vzepře a nebude „součinná“, máme velký problém.

Možnosti obce hájit své zájmy

Obec není zdaleka tak bezmocná, jak je nám vedením obce neustále předesíláno. Naopak má možnosti, které nechce či neumí využít k prosazení svých cílů.

 • Obec je účastníkem každého řízení na svém území (Stavební zákon, §85, odst. 1, písm. b). Dále vlastní pozemky, na které (i přes které) je nutno vést inženýrské sítě. Většina z občanů Podolí vlastní pozemky a dobře ví, že není možné přes jejich pozemky a bez jejich souhlasu vést sítě nebo komunikace. S obcí je to obdobné. Smlouvy o služebnostech (věcných břemenech), stavbách, směnách pozemků a dalších, které zasahují do obecního majetku musí schválit zastupitelstvo. Neučiní – li tak, stavět se nebude. Bez smluv s obcí tedy developer nepostaví nic.
 • Zastupitelé Za Podolí u Brna pouze plní požadavky developera. Obec má možnosti, jak regulovat rozsáhlou výstavbu, která klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Takovou výstavbu, kterou nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat. Kdyby developer podal projekt na stavební úřad bez podepsané smlouvy s obcí, stavební úřad by územní řízení přerušil a vyzval by developera k předložení plánovací smlouvy (pokud se záměr dotýká veřejné dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obce, nebo smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury). Obec je vlastníkem komunikace, obec je členem svazku vlastnícího splaškovou kanalizaci. Obec je vlastníkem dešťové kanalizace. Podstatné je si uvědomit, že tyto stavby z titulu §88 stavebního zákona vyvolají potřebu plánovací smlouvy. Plánovací smlouvu schvaluje zastupitelstvo.
 • Nikdo nemůže nutit zastupitele hlasovat jinak, než jak on sám chce. Zastupitelstvo tedy nemůže nikdy schválit plánovací smlouvu, kterou samo nechce. Bez plánovací smlouvy by stavební úřad řízení zastavil (nestavělo by se).
 • Obec vlastní i důležitý pozemek pro developera, který mu umožní nezbytné dopravní napojení na straně hřbitova směrem k dálnici. Tento se zavázalo směnit. V případě, že by lidé nehlasovali „ANO“ a referendum by dopadlo ve prospěch developera, bude platit smlouva a závazek tento důležitý pozemek směnit.
 • Zastupitelstvo zadává a schvaluje územní plán a dává zadání územní studie. Je zcela nepochopitelné, že developerem navržená výstavba popírá oba nyní platné regulativy. Vedení obce, místo aby hájilo vlastní územní plán, vyslyšelo námitky občanů z petice, internetových i živých diskusí, chce změnit územní studii dle projektu developera.

Obec tedy má kontrolu nad dalším vývojem z titulu účastníka řízení, vlastníka pozemků k napojení dopravy a infrastruktury, pozemek nutný k dopravnímu napojení za hřbitovem, územní studii i nový územní plán. A k tomu ještě jednu výhodu. Na rozdíl od developera nikam nespěchá.

Referendum

Referendum je reakcí na naprostou ignoraci veřejného mínění zastupiteli Za Podolí u Brna. V rámci dotazníkového šetření občané odmítli novou výstavbu, v petici loni na podzim se také jasně vyjádřili. Přesto zastupitelé Za Podolí u Brna postupují dále směrem k masivní výstavbě. Podali jsme proto návrh na vyhlášení místního referenda, který podpisem podpořilo 559 občanů obce. Zastupitelstvo však hlasy zastupitelů Za Podolí (namísto navrženého termínu souběžně s parlamentními volbami) vyhlásilo  referendum uprostřed prázdnin, přestože byli upozorněni na to, že v takovém případě podá přípravný výbor návrh na soudní přezkum jejich rozhodnutí. Návrh na přezkum rozhodnutí zastupitelstva byl podán, soud má na rozhodnutí lhůtu 30 dnů. 

 Petiční výbor upozornil zastupitele na skutečnost, že v případě referenda o prázdninách se bude domáhat u soudu dodržení termínu. Zastupitelé Za Podolí u Brna však jednomyslně šli, se vším vědomím rizik, do vlastního řešení. Musíme jejich řešení demokraticky respektovat.

 • Pokud soud potvrdí termín referenda v termínu parlamentních voleb, nevýhodná smlouva přestane platit (podmínka ve smlouvě). Pokud by soud potvrdil termín dle zastupitelů Za Podolí u Brna uprostřed prázdnin, jsme vystaveni riziku, že referendum bude pro malou účast neplatné. Toho si však zastupitelé Za Podolí u Brna museli být vědomi, protože na to byli výslovně před hlasováním upozorněni. Někteří z nich termín uprostřed prázdnin sice chápou jako nevhodný s rizikem malé účasti, přesto pro tento termín hlasovali. Stejně tak byli upozorněni na nevýhodnost smlouvy s developerem.

Proč v referendu hlasovat „ANO“? Porovnejte si následující:

 • Nedostačující kapacita školky, následně nedostačující kapacita jídelny, nárůst dopravy v obci, mnohaleté zatížení výstavbou, vyčerpání kapacit splaškové kanalizace, zapojení dešťové kanalizace do Říčky u kostela i za obcí (tím zvýšení rizika povodní), nečitelný developer (nyní stavějící v obci „na černo“), zvýšení nákladu na zaměstnance obce a techniku, sankce obci ve smlouvě 10 mil. Kč (smlouva přestane platit, pokud bude v referendu hlasováno „ANO“, tedy proti masivní výstavbě), velké zadlužení plus jeho úroky.
 • Proti tomu zvýšené daňové výnosy (pokud se obyvatelé přihlásí k pobytu), pozemky veřejného prostranství, další hřiště, sad, rezervu hřbitova a předávaný majetek, který pouze zvýší účetní hodnotu majetku obce (což je číslo, které pro běžného občana nic neznamená).

Výhodnost pro stávající občany obce doposud nebyla vysvětlena. Zastupitelé ani starosta, kromě omílání čtyř miliónů do obecní kasy, žádné podstatné benefity nepředstavili. U výpočtu finančního přínosu však bylo opomenuto mnoho nákladů a reálně budeme rádi, když nebudeme v trvalé ztrátě. Veřejná prostranství bychom dostali stejně a pozemek pro školku dává developer proto, že ji nechce stavět, přestože masivní zástavba potřebu školky vyvolá. Toto a mnoho dalších zjevných problémů týkajících se výstavby bylo mnohokrát veřejně na jednání zastupitelstva řečeno. Zastupitelé Za Podolí u Brna, jako by jiné argumenty neslyšeli. Ani je nevyvracejí, dialog neprobíhá.

Jako občané obce jsme vystaveni nepochopitelnému postupu vedení obce v rámci celé kauzy Nad Paloukem. Kroky zastupitelů Za Podolí u Brna jsou nevysvětlené, zastupitelé na otázky při veřejném jednání v podstatě neodpovídají.

Výstavba je pro stávající občany Podolí zbytná. Nepotřebují ji. Mnozí, včetně nás, však respektují legitimní očekávání vlastníků pozemků k výstavbě v lokalitách určených k zástavbě. Vlastníci regulativy a možnosti stavět dozajista znají. Musí a musel je tedy znát i developer, když pozemky kupoval nebo na ně sjednával budoucí smlouvy. Argumentace, že méně než 95 domů se developerovi nevyplatí, je tak zcela zcestná. Neměl si tedy pozemky kupovat. Nebo měl pocit, že pro něj regulativy neplatí?

Máme za to, že pro maximální informování občanů je potřebné veřejné a nezávisle moderované slyšení, diskuse, debata, kde by si občané mohli poslechnout všechny názory a vzájemně je posoudit. Zcela určitě by to bylo prospěšné zejména v souvislosti s tak významnou událostí, jako je hlasování v  referendum. Za náš spolek jsme připraveni se této veřejné debaty aktivně účastnit.

Za spolek Podoláci, místopředseda Ing. Ivo Sedláček