Komentář k výstavbě Nad paloukem

Vážení sousedé,

Jak jsme Vás informovali, návrh na vyhlášení referenda byl předán vedení obce a všichni nyní čekáme na reakci. Na pozadí událostí kolem referenda však zatím stále probíhá příprava „Smlouvy o spolupráci při územním rozvoji“ mezi developerem a obcí. Jednání jsou uzavřená, účastní se zastupitelé, projektová manažerka obce a právní zástupce obce pro tuto záležitost, Mgr. Joukl.

Zastupitelé Podoláci jsou na těchto schůzkách opakovaně terčem slovních útoků ze strany Mgr. Joukla, že se ke smlouvě nevyjadřují, kritizují, neúčastní se schůzek, nemají podněty, apod. Není to pravda. Zastupitelé Podoláci se schůzek od začátku projednávání účastní, a celou dobu konstruktivně připomínkují jak záměr developera, tak starostou vytyčenou linii. V první řadě však nesouhlasí s masivní výstavbou prosazovanou vedením obce a jakékoliv kroky směřující tímto směrem nepodporují, čímž zároveň respektují vůli občanů Podolí projevenou v dotazníkovém šetření a petici. Naopak vedení obce toto zřejmě nestačí. Ačkoli petice byla zřejmá,  pochopitelná a není potřeba ji bagatelizovat rétorikou o manipulaci s občany, omíláním teorií o zavádějících informacích nebo pomlouváním lidí s opačným názorem. Mnoho lidí si v této záležitosti již dávno vytvořilo svůj vlastní názor.

Situace se neustále vyvíjí a snažíme se na ni reagovat. Zastupitelé Podoláci se proto rozhodli připomínkovat smlouvu o spolupráci na neveřejných jednáních, jakkoliv víme, že právě nezveřejňování informací dostalo obec do dnešního stavu. Původní smlouva navržená developerem byla pro obec velmi nevýhodná, riziková a pro obec úplně nesmyslná. Proti ní byl vypracován Mgr. Jouklem protinávrh, který by za jistých okolností mohl být pro obec užitečným nástrojem. Přesto smlouva vykazovala mnohé neduhy a pro obec by nebyla výhodná a také v mnoha ohledech nebezpečná. V této situaci požádala MUDr. Hnilicová o možnost poradce, protože je povoláním lékařka a v dané problematice se neorientuje. Oslovila Ing. Ivo Sedláčka, který pracuje jako projektový manažer v oblasti developerských projektů, a i když s tím starosta obce nesouhlasil, jiní zastupitelé Za Podolí u Brna účast Ing. Sedláčka podpořili a ten se tak zúčastnil interního jednání o smlouvě a následně i schůzky s developerem.

Do smlouvy se podařilo zapracovat mnoho ochranných prvků pro obec. Směna pozemku byla odsunuta do budoucnosti (po splnění podmínek směřujících k výstavbě), celá lokalita bude řešena jedním územním rozhodnutím. Stále se pracuje na zpřesnění regulativů výstavby v lokalitě Nad paloukem. Postup starosty ohledně regulativů je však poněkud zvláštní  – regulativy totiž nemá určovat obec, ale budou do smlouvy doplněny dle studie, kterou chystá developer. Dále byly nastaveny sankce pro developera za nesplnění povinností ze smlouvy. Ohledně sankcí a jejich vymahatelnosti požadujeme po developerovi bankovní záruku, na její výši ale nepanuje mezi smluvními stranami a ani na straně obce shoda. Dále byly do smlouvy doplněny finanční kompenzace, ale ani ty nebyly doposud dohodnuty. Shoda panuje na povinném sjednání plánovací smlouvy, jejíž podmínka bude fixně zakotvena již v této smlouvě. Plánovací smlouva tak bude přesně definovat, co, kdy, za jakých podmínek, v jaké kvalitě či s jakými zárukami obec převezme. Naše apely na skutečnost, že obec se nemůže zavazovat k převzetí něčeho, co dosud není ani na papíře, tak byly vyslyšeny.

Celé jednání kolem smlouvy v zásadě naráží na jeden stěžejní problém. Obec neví, co chce. Z nějakého doposud neznámého důvodu bylo starostou obce vyhodnoceno, že více domů je pro obec lepší řešení. Bohužel k tomu neexistují žádné podklady a ani finanční propočty. Argumentace starosty, že bez výstavby obec přijde o 50 mil Kč, je bezpředmětným zastrašováním. Kde se to číslo vůbec vzalo? Oněch 50 mil. Kč (ve skutečnosti 52 mil. Kč) bylo totiž developerem na jednání prezentováno jako majetek, který na obec převede. Započítal do této částky komunikace, kanalizace, pozemky sadů, hřišť a dalších veřejných prostranství. Skutečnost, že se účetní majetek obce navýší o nějakou (rozhodně menší) částku, je pro občany obce zcela irelevantní! Nově nabytý majetek totiž bude generovat pouze náklady, nikoliv zisk. Darovaný pozemek pro školku je sice určitě zajímavý počin, ale obec bez developerovy výstavby školku nepotřebuje. Vzhledem k tomu, že developer školku zajistit nehodlá a sám starosta obce se nechal slyšet, že školka je pro developera moc drahá, a nemůžeme ji po něm chtít, díky výstavbě Nad paloukem tak čeká obec investice cca 30 – 40 mil. Kč. Zda a v jaké výši by pomohly dotace dnes není známo. Takže v konečném důsledku od developera dostane obec náklady ve formě údržby nových lokalit (personální, technické prostředky, údržba a opravy, revize, apod.) a potřebu vybudovat školku zatěžující obecní rozpočet ve výši desítek mil. Kč (další personální, úroky z úvěru, atd.). Proti tomu je argumentováno rozpočtovým určením daní ve výši 4 mil. Kč. Bohužel ani tento výpočet není reálný a po započtení všech dodatečných nákladů a přihlášení se alespoň 90% obyvatel se budeme pohybovat okolo 2,5 mil Kč, a to za předpokladu, že nedojde ke změně rozpočtového určení daní. Je tedy zřejmé, že výstavbou bez jasného definování potřeb obce dojde k dalšímu zadlužení na mnoho let dopředu.

Přitom by stačilo jednoduché zadání. Při 48 domech výstavba obec nebude stát „ani korunu“. Za každý dům navíc investor dá do obecní pokladny dohodnutou částku. Další náklady, které výstavba nad rámec uzemní studie vyvolá, půjdou na vrub developera. Náklady údržby, administrativy, oprav a další pak musí být jasně spočítány a musí být pokryty zvýšením daňových příjmů.  

K tomu, abychom mohli dopočítat reálné dopady výstavby na obec, musíme mít například i jasně spočítáno, od jakého počtu domů budeme potřebovat větší kapacitu mateřské školky , kde ji budeme realizovat a kolik to bude stát. Dále bychom měli vědět, jaký předpokládaný nárůst pracovních sil bude nutno řešit ve školství, údržbě veřejných prostranství i administrativě obce. Teprve na základě seriózních dat můžeme stanovit cíle obce tak, aby se celá výstavba nestala pro obec finančně i jinak problematickou. S těmito cíli pak můžeme vstoupit do jednání s developerem. Věřím, že takové seriózní jednání s jasnými požadavky obce by i pro developera bylo daleko čitelnější.

Bohužel ale ani po roce a půl stále nemáme vstupní data, nemáme definované požadavky obce. Těžko  tak můžeme dosáhnout cíle, když nevíme, co onen cíl je. Přesto starosta nadále intenzivně připravuje smlouvu s developerem. Chtělo by se říci: „Psi štěkají, karavana táhne dál.“

Kam karavana dojede, to se nyní těžko odhaduje. Zatím ale cílová destinace nepůsobí pro stávající obyvatele obce lákavě.

Podoláci